7 Mile Time Trial Record History

 

Senior Male 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Russel Whitford 18:04
2019 Barry Simpson 18:00
2019 James Lonergan 17:05
2020 James Lonergan 16:42
2020 David Pennington 16:09

Senior Women 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Nicola Elliston 25:47
2019 Denise Kemp 21:17
2019 Katie-Ann Elliston 19:43
2020 Katie-Ann Elliston 19:12
2020 Jennie Page 18:54

Veterans Men 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Russel Whitford 18:04
2019 Barry Simpson 18:00

Veteran Women 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Nicola Elliston 25:47
2019 Denise Kemp 21:17
2019 Denise Kemp 19:57
2020 Jennie Page 18:54

Junior Men 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Cavan Burrows 24:00
2019 Cavan Burrows 22:56
2020 Cavan Burrows 22:34

Note that Junior record is held by Katie-Ann Elliston


Junior Women 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Katie-Ann Elliston 19:43
2020 Katie-Ann Elliston 19:12

Youth Men 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time
2019 Cavan Burrows 24:00
2019 Cavan Burrows 22:56
2020 Cavan Burrows 22:34

Youth Women 7 Mile Time Trial Record History
Year Set Name Time

 


Records